Rüya Yorumları
fatiha suresi
DualarSureler

Fatiha Suresinin Arapça ve Türkçe Okunuşu, Faziletleri ve Meali

Fatiha Suresi Nasıl okunur, anlamı nedir? Faziletleri ve Mealine Aşağıdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Fatiha Suresi Kuran’da Nasıl Geçer?

Kuran-ı Kerim, İslam dini öğretilerinin yer aldığı, insanlara iyiyi ve güzeli en güzel şekilde nasihat eden kutsal kitabımızdır. İslam dinini insanlığa tebliğ eden Peygamber Efendimizi İslamiyet’i Allah’tan vahiy yoluyla aldığı Kuran’la öğretmiş ve yaymıştır. İslamiyeti ancak, Allah’ın ayetleri ve peygamber efendimizin hadis ve sünnetleriyle doğru şekilde öğrenmek mümkündür. Kuran-ı Kerim, öğretileri dışında dahi okunduğunda insanlarda manevi bir doygunluk ve huzur vermektedir. Her surenin farklı bir olay ya da farklı bir konu üzerine nail olmuş olsa dahi muhakkak Allah’ın affediciliği ve rahmetinden bahsetmektedir.

Fatiha Suresi Hangi Dönemde İndirilmiştir?

Fatiha suresi mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fatiha Suresinin Fazileti Nedir?

Gerek yalnızca “elhamdülillâh” vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” (Tirmîzî, “Duâ”, 9).

 “Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” (İbn Mâce, “Nikâh”, 19).
Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).
Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı över. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur. Fatiha Suresi 7 ayettir. Fatiha’yı çok okuyan kişiye bu ayet Cehennem kapılarında kapak olur. Cehennem üzerinden salim olarak geçer. Fatiha ve Ayetel Kürsiyi okuyan; cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur. Fatiha’yı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur. Fatiha Suresi şifa verir. Ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Fatiha; istekdir, münacaattır, duadır. Fatiha Suresi her derde devadır. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükafatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır.

 

Fatiha Suresinin Arapça Okunuşu Nasıldır?

fatiha suresi arapçası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatiha Suresi’nin Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim,

 1. Elhamdulillâhi rabbil’alemin
 2. Errahmânir’rahim
 3. Mâliki yevmiddin
 4. İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în
 5. İhdinessirâtal mustakîm
 6. Sirâtallezine en’amte aleyhim
 7. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi’nin Meali Nedir?

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

 1. Hamd, Alemlerin Rabbi
 2. Rahman, Rahim
 3. Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.
 4. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
 5. Bizi doğru yola,
 6. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

fatiha suresi faziletleri

 

Kur’an’da geçen diğer Sureler Hakkında bilgi almak istiyorsanız:  cevap yan tarafta https://fatiha.org/sureler/

dua